Uusia investointeja on vaikea saada, turistit ovat läpikulkumatkalla ja uutta ohikulkutietä vastustetaan. Kuulostaako tutulta? Jos näin on, muutetaan tilanne yhdessä. Vetovoimaisia kaupunkeja ja onnistuneita hankkeita saavutetaan strategisella ja kokonaisvaltaisella viestinnällä sekä rohkeilla teoilla.

Kaupungeilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan yhä enemmän avoimuutta, osallistamista ja aktiivista vuoropuhelua. Samaan aikaan kaupungeilla on entistä merkittävämpi rooli arjessamme. Kansallisella tasolla poliittisen päätöksenteon polarisoituminen tarjoaa kaupungeille ja kunnille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asukkaiden, yritysten ja eri toimijoiden elämään. Haasteita kaupunkien kehittymiselle tuovat erityisesti ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen. Kaupungeilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan konkreettisia tekoja ja innovaatioita muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Moni kaupunki on jo ymmärtänyt, että brändiä on yritysten tapaan kehitettävä ja vahvistettava johdonmukaisesti. Onnistunut kaupunkibrändi sitouttaa nykyiset asukkaat ja toimijat kaupunkiin sekä houkuttelee muun muassa uusia investointeja ja matkailijoita. Jokaisella kaupungilla ja kunnalla on omaleimaisia vetovoimatekijöitä, jotka tulee määrittää tai kirkastaa. Brändin ytimessä nämä toimivat pohjana viesteille ja teoille eri kohtaamisissa. Huolella määritelty ja johdettu brändi tekoineen ja viesteineen on elinehto kaupunkien elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Teot ratkaisevat

Onnistuakseen esimerkiksi kasvattamaan investointeja kaupungit ja kunnat tarvitsevat tekoja, joilla eri sidosryhmät ja heidän näkemyksensä huomioidaan päätöksenteossa. Mahdollisuuksiin ja haasteisiin vastaaminen ei onnistu yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä yksityisen ja julkisen puolen välillä. Tämä koskee kaupunkien vetovoiman kasvattamisen lisäksi isoja sote- ja infrahankkeita.

Hankkeissa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi eri sidosryhmien odotuksia ja tarpeita on kuunneltava aktiivisesti, tarjottava tietoa oikea-aikaisesti ja innovoitava yhdessä eri osapuolien kanssa. Tärkeää on jakaa yhteinen näkemys tavoitteesta, miten hanke valmistuttuaan parantaa elämää. Esimerkiksi infrahankkeissa eri sidosryhmien suhtautuminen rakennusaikaisiin häiriöihin on suopeaa, kun ymmärretään, että hankkeen valmistuttua turvallisuus paranee, matka-aika nopeutuu ja elinkeinoelämän kasvu mahdollistuu entistä toimivamman logistiikan ansiosta.

Kumppanina varmistamme moottorin hurinan

Strateginen näkökulma on perusta avoimelle ja rohkealle vuoropuhelulle sekä arvopohjaisille ja vastuullisille teoille. Sekä kaupungin vetovoiman lisäämisessä että onnistuneen hankkeen läpiviennissä moottorina hurisee avoin, vuorovaikutteinen ja osallistava viestintä.

Me ahjolaiset tahdomme yhdessä kanssasi kasvattaa suomalaisista kaupungeista ja kunnista vetovoimaisia sekä toteuttaa onnistuneita hyvinvointia lisääviä hankkeita. Kaupungin vetovoiman lisääminen voidaan aloittaa brändin määrittelyllä alusta alkaen toimenpiteineen tai vahvistamalla nykyistä brändiä esimerkiksi ajatusjohtajuutta rakentamalla tai sisältömarkkinoinnilla. Vaativiin hankkeisiin suunnittelemme ja toteutamme onnistumisen varmistavaa vaikuttavaa viestintää. Autamme myös kriisitilanteessa ja valmennamme mahdolliseen kriisiin valmistautumisessa. Parhaimmillaan hyvin hoidettu kriisi kääntyy mahdollisuudeksi.

Käynnistetäänkö siis moottori yhdessä muutokselle?