Autamme tekemään viestinnästä merkityksellistä ja vaikuttavaa. Luomme helppoutta ja selkeyttä viesteihin ja valmennamme viestimään. Meitä ohjaa palava rakkaus lajiin ja halu auttaa asiakkaitamme parempiin tuloksiin.

REKRY PÄÄLLÄ. Hae meille viestintä-
harjoittelijaksi.

Näkemyksiämme
Edessäsi on meidän Ahjo blogi. Viestintä on paitsi työtämme, myös osa jokapäiväistä elämää. Blogissa käsitellään molempia.

Kohti inklusiivista viestintää

Viestintä on merkittävä työkalu, jonka avulla voimme aikaansaada muutosta. Alan ammattilaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin. On tärkeää tiedostaen miettiä, mihin viestinnän muutosvoima ja potentiaali tulisi käyttää.

Rakenteellinen syrjintä on tänä päivänä edelleen todellinen ja ajankohtainen ongelma, joka on juurtunut syvälle kulttuuriimme; niin syvälle, että ongelmakohdat jäävät usein huomaamatta. Vallitsevia valtarakenteita ja normeja ei pysähdytä kyseenalaistamaan tai kenties pystytä edes näkemään omasta etuoikeutetusta asemastamme käsin. Medialla sekä ympärillä olevalla viestinnällä ja mainonnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus ja rooli mielikuvien rakentumisessa. Tämän mukana tulee myös vastuu. Onkin ensisijaisen tärkeää pysähtyä miettimään minkälaista tulevaisuutta ja todellisuutta haluamme viestinnällämme luoda; miten voisimme osaltamme muuttaa yhteiskuntaa reilummaksi?

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen viestinnän kautta
Yleisesti ottaen monimuotoisuudella viitataan ihmisten erilaisuuksiin liittyen muun muassa ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, uskontoon tai fyysisiin ominaisuuksiin ja rajoitteisiin. Inklusiivisuudella puolestaan viitataan edellä mainittujen erilaisuuksien huomioimiseen, mukaan ottamiseen ja kunnioittamiseen. Yrityskulttuurin näkökulmasta monimuotoisuuden tukeminen ilmentää arvostusta erilaisista taustoista tulevien ihmisten monipuoliselle osaamiselle ja mielipiteille. Inklusiivisuus viittaa käytäntöihin, joissa erilaisista taustoista tulevat yksilöt ja ryhmät kokevat olevansa kulttuurisesti ja sosiaalisesti hyväksyttyjä ja tervetulleita – heille annetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja resurssit menestyä. Inkluusio on kuuluvuuden tunnetta ja nähdyksi tulemista. Viestintää tehdessä on tärkeää reflektoida valitsemaamme representaatiota ja sen vaikutuksia välttääksemme eriarvoistavaa sisältöä.

Kaikki lähtee arvoista
Jotta monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen olisi kestävää, sen tulee perustua yrityksen arvoihin sekä kokonaisvaltaiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Yrityskulttuurin ja sisäisen viestinnän tulee olla johdonmukaista ulkoisen toiminnan ja markkinointiviestinnän kanssa. Jos monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta viestitään liian pintapuolisesti, välittyy helposti vaikutelma kyseisten teemojen hyväksikäyttämisestä vain markkinointistrategiana, kaupallisen arvon lisäämiseksi. Pyrkiessämme inklusiivisempaan viestintään, on hyvä muistaa ainakin seuraavat asiat:

 

  1. Johdonmukaisuus. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen tulisi olla jatkuva prosessi, ei opportunistista kelkkaan hyppäämistä vain silloin, kuin yritys siitä itse hyötyy. Jos autenttisuus loistaa poissaolollaan, se heijastuu myös brändin imagoon.

 

  1. Kokonaisvaltaisuus. Toiminnan ei pitäisi jäädä vain markkinointiviestinnän tasolle. On tärkeää, että monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen on osa yrityksen arvopohjaa, jotta toiminta ulottuisi myös yrityksen sisäisiin prosesseihin, rekrytoinnista johtajuuteen.

 

  1. Ei mennä sieltä, missä aita on matalin. Tavoitteena on kuvata ja ottaa huomioon lukuisia eroavaisuuksia. Sen sijaan, että visuaalisessa viestinnässä representaatio keskittyy esimerkiksi vain helpoimmin tunnistettaviin vähemmistöihin, tulisi pyrkiä kuvaamaan mahdollisemman laajaa kirjoa erilaisuutta tuomalla esiin aliedustettuja ihmisiä yhdenvertaisuutta edistävällä tavalla. On tärkeää huomioida miten ihmisiä ja kokemuksia kuvataan; kuka on missäkin roolissa?

 

  1. Vältetään kategorioiden vahvistamista. Puhuttaessa eri ihmisryhmistä on tärkeää purkaa tiedostamattomia ennakkoluulojamme, jotta välttyisimme negatiivisilta stereotypioilta. On hyvä muistaa, että olemme kaikki yksilöitä. Tavoitteena ei kuitenkaan ole erilaisuuden vahvistaminen, vaan tasa-arvon lisääminen.

 

Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen on hyvä aloittaa aiheeseen syvemmin perehtymällä ja tiedon hankinnalla, jota on runsaasti saatavilla. Johdon rooli ja tuki on ensisijaisen tärkeää, jotta ajatuksen tasolta päästään tekoihin. Monimuotoisuuden ja inkluusion lisääminen työkulttuurissa ja liiketoiminnassa tutkitusti edistää luovuutta ja hyvinvointia sekä auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia. Yhdenvertaisuuden edistäminen on paitsi vastuullista, myös kaikille eduksi.

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ota yhteyttä

Viestintää, jolla on vaikutusta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uusimmat blogitekstit suoraan sähköpostiisi!